Photo of Dr. Ron Thomas

Dr. Ron Thomas

Leadership Advisor & (ret.) President Dakota County Technical College